Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Stanisławskiego 28 lok. 4
51-638 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 605 697 839

faks:

e-mail: in...@fibirl.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Skype

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000517580

REGON: 02246025600000

NIP: 898-22-08-260

Rok powstania: 2014

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 2632 9434

Wizytówka

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Celami Fundacji są:
a) Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, rzeczniczej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej.
b) Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.
c) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
d) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
e) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
f) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- miasto, ruchy miejskie

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

NAUKA, TECHNIKA
- badania naukowe

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej jest działalność:
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
58.11.Z - Wydawanie książek
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
69.10.Z - Działalność prawnicza
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Sieć Archiwów Społecznych. Sygnatariusze Karty Różnorodności. Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Ludzie

Zarząd

Damian Wojciech Dudała
Prezes Zarządu

Elżbieta Gruszczyńska
Wiceprezes Zarządu

Marcin Odelski
Członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Damian Wojciech Dudała
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

Fundacja "Merkury"

Fundacja "Merkury" powstała w 2004 r. w wyniku przekształcenia się ze Stowarzyszenia "Jowisz" istniejącego od 1993 r. Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych. Posiada status organizacji pożytku publicznego.