Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "W Drodze"
Cienista 43C
20-522 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000499212

REGON: 06165086800000

NIP: 946-26-47-373

Rok powstania: 2014

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "W Drodze"

1. Pomoc i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin: a) wyjeżdzających do pracy za granicę, pracujących za granicą, powracających z zagranicy; b) nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych; c) niepełnosprawnych; d) ofiar przemocy domowej; 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego społeczeństwa; 5. Działalność charytatywna; 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 8. Ochrona i promocja zdrowia; 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 15. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 17. Wypoczynek dzieci i młodzieży; 18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 19. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 21. Turystyki i krajoznawstwa; 22. Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; dalszy cel działania zgodny z § 5 statutu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy