Siedziba

Adres rejestrowy:

Polska Federacja Opiekunów
Leszczyńskiego 23 lok. 101
20-068 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000470824

REGON: 06158755500000

NIP:

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polska Federacja Opiekunów

1) poprawa sytuacji opiekunów nieformalnych; 2) zwiększenie wiedzy społeczeństwa o problemach opiekunów nieformalnych; 3) kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec opiekunów nieformalnych, budowanie ich rzetelnego wizerunku oraz uznanie korzyści, płynących z działalności opiekunów nieformalnych; 4) udzielanie wsparcia opiekunom i organizacjom opiekunów poprzez zbieranie, wymianę i rozpowszechnianie informacji, doświadczeń, ekspertyz i dobrych praktyk; 5) opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim; 6) działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji opiekunów i osób wymagających opieki z administracją publiczną wszystkich szczebli; 7) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych; 8) wskazywanie możliwości poprawy sytuacji materialnej i ekonomicznej opiekunów nieformalnych, wspieranie inicjatyw twórczych; 9) wspieranie działalności organizacji członkowskich; 10) reprezentowanie organizacji, należących do federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk; 11) promowanie działalności federacji w mediach; 12) działalność charytatywna; 13) działalność w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i organizacji wolontariatu; 14) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 18) działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 19) nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi; 20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy