Siedziba

Adres rejestrowy:

Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna
Bielska 49
43-200 Pszczyna

Gmina: Pszczyna

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 530 021 001, 530 020 780

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON:

NIP: 553-25-11-494

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna

Celem działań Polskiej Fundacji Integracji Społecznej, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób ubogich oraz osób w wieku emerytalnym, które nierzadko pozostają bezbronne, niezaradne w dzisiejszym, dynamicznym świecie, gdzie brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, a samotność i choroba naznaczają ich codzienność doświadczeniem ogromnej traumy. Chcemy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania, stawały się rzeczywistością wymierną w budowaniu cywilizacji Życia i Miłości, realizując tym samym wezwanie Św. Jana Pawła II, który przykładem życia i godności w cierpieniu, ukazał nam niedościgniony wzór do naśladowania.

Fundacja została powołana w celu:
1. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku
2. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.
3. Upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II oraz wypełniania jego nauki w życiu codziennym.
4. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym.
5. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym, wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.
6. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
7. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób.
11. Pomocy ofiarom kataklizmów.
12. Działań artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki.
13. Działalności mającej na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i readaptację zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Polish Foundation For Social Inclusion Department of Pszczyna

The Foundation was established in order to:
1. Prevent social exclusion of individual members of society and social groups, with particular emphasis on the elderly.
2. Increase the activity of daily living and personal resourcefulness of the chronically ill and the elderly.
3. Disseminate the teachings of Pope John Paul II and fulfill his teachings in everyday life.
4. Prevent pathological social phenomena.
5. Help individuals and social groups, socially excluded and those at risk of social exclusion.
6. Support the activities of institutions and organizations of an important social significance.
7. Assist to families and individuals in difficult situations, and equal opportunities for those families and individuals.
8. Promote employment and participation of the unemployed and those at risk of losing their jobs.
9. Promote and organize voluntary work.
10. Organise recreation for children, adolescents and adults that are disadvantaged and promote physical culture and sport among these people.
11. Assist to disasters victims.
12. Promote educational and artistic actions in the field of culture and art.
13. Promote activities aimed at the wider social integration and professional rehabilitation of persons excluded and those at risk of social exclusion.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- taniec
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- PR i promocja organizacji
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Alicja Maryjosz
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Adam Kućmierz
Prezes Zarządu Fundacji

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy