Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności
Bronisława Hagera 41
41-800 Zabrze

Gmina: Zabrze

Powiat: Zabrze

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000419825

REGON: 24296068100000

NIP:

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności

1. Promowanie przedsiębiorczości regionu oraz wspieranie procesów integracji jego mieszkańców; 2. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizację działań badawczo-rozwojowych; 3. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych; 4. Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie ich rozwoju; 5. Dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich; 6. Wspieranie społecznej aktywności obywateli służącej przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy; 7. Pomoc w wymianie wiedzy, informacji i doświadczeń między organizacjami i podmiotami gospodarczymi; 8. Wspieranie rozwoju naukowego i oświatowego; 9. Podejmowanie działań na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań; 10. Działalność w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy mieszkańców regionu; 11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji innowacyjnych rozwiązań w działalności innych podmiotów; 12. Wspieranie prac lokalnych środowisk naukowych i badawczych; 13. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości regionu śląskiego w zakresie edukacji publicznej; 14. Promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 16. Wspieranie działań służących rozwojowi społeczeństwa zgodnie z zasadą równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji; 17. Promowanie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 18. Wspieranie działań służących popularyzacji kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; (...) Dalej jak w §7 statutu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy