Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"
Rodzinna 9
95-015 Głowno

Gmina: Głowno

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 791 008 989

faks:

e-mail: sto...@emk-a.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000397935

REGON: 10129734100000

NIP: 733-13-46-397

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Główne cele działalności:
- działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- działalność w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci specjalnej troski,
- działalność w zakresie poradnictwa i pomocy rodzinom dzieci specjalnej troski,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z upośledzeniem umysłowym,
- działalność w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej,
- działalność w zakresie kultury i sztuki,
- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalność w zakresie promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- rozwijanie kontaktów i współpracy stowarzyszeń na ternie UE.

Realizacja wyżej wymienionych celów oparta jest na szerokiej współpracy z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi, a także współpracy z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą.

Nasza działalność koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

Ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest organizacja atrakcyjnych form wypoczynku, sportu i turystyki.

Wyrażamy nadzieję, że działalność Stowarzyszenia Oświatowego "emk-a" wpłynie korzystnie na rozwój oświaty i kultury w naszym środowisku i regionie.


The main objectives of:
- Activities in the field of science, education and upbringing,
- The activity of the comprehensive development of children with special needs,
- Activities in the field of guidance and assistance to families of children with special needs,
- Activities for people with disabilities and people with mental retardation,
- Active in the broad sense of social assistance,
- Activities in the field of culture and art,
- Activities in the field of children and teenagers,
- Activities in the field of health promotion and physical culture and sport,
- Develop contacts and cooperation associations on the area of ​​the EU.

The implementation of the above objectives is based on extensive cooperation with state institutions, social and local governments, as well as cooperation with similar environments in the country and abroad.

Our business is focused on providing a safe and healthy learning environment, education and health and in shaping appropriate civic and social attitudes.

An important aspect of the activities of the Association is the organization of recreational, sports and tourism.

We hope that the activities of the Educational Association "emk-a" will benefit the development of education and culture in our community and region.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy