Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej
Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz

Gmina: Milicz

Powiat: milicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000392481

REGON: 02167728400000

NIP: 916-13-91-507

Rok powstania: 2011

Organizacja pożytku publicznego od 2015 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000392481. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej

Celami fundacji są: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalność charytatywna; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) ochrona i promocja zdrowia; 6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza społeczności ziemi milickiej; 13) propagowanie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 15) propagowanie kultury i sztuki, 16) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 18) propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) rozwój turystyki, zwłaszcza regionalnej oraz krajoznawstwa; 20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji; 21) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ciąg dalszy w §5 statutu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy