Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"
Modrzewiowa 4c lok. 8
81-074 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Adres biura:

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"
Opata Hackiego 17A
81-211 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 513 385 495

faks:

e-mail: kon...@kreatywni.ngo kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000387798

REGON: 22142415700000

NIP: 958-16-53-138

Rok powstania: 2011

Organizacja pożytku publicznego od 2013 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000387798. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni", nr konta: 10 2490 0005 0000 4500 3646 7736

Wizytówka

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich.

Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne) szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

Odbiorców działań organizacja wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjałów, wyposaża w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym. W mieście Gdynia "Kreatywni" prowadzą dwie świetlice socjoterapeutyczne w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działania Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy "Kreatywni".

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.
8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.
9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz mniejszości.
11. Działalność charytatywna.
12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
13. Promocja i organizacja wolontariatu.
14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
18. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.
20. Wspieranie rozwoju kultury i nauki.
21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
25. Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
28. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
1.1. placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
1.2. punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich,
1.3. ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
1.4. ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
1.5. ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
1.6. ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,
1.7. ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
1.8. telefony zaufania,
1.9. ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
1.10. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
1.11. ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.
4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11. Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
12. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
13. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
14. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
15. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
16. Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
17. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
18. Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
19. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
20. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
- poradnictwo specjalistyczne

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- miasto, ruchy miejskie
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Aleksandra Mróz-Wykusz
Prezes

Adrian Staniszewski
Członek Zarządu

Anna Gawrońska-Milczarek
Sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Aleksandra Mróz Wykusz
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy