Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Silnowo 2020"
Silnowo 18 lok. 4
78-446 Silnowo

Gmina: Borne Sulinowo

Powiat: szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 660 904 747

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000381693

REGON: 32099729600000

NIP: 673-18-91-471

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Silnowo 2020"

1) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój sołectwa Silnowo oraz gminy Borne Sulinowo;
2) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;
3) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej;
4) organizowanie imprez kulturalnych;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) wzmacnianie integracji środowiska lokalnego;
7) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień;
8) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej;
10) działania w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w szczególności w oparciu o lokalne zasoby (jeziora, lasy, historia, mieszkańcy);
11) promowanie ekologii;
12) użytkowanie i ochrona wód oraz promocja wędkarstwa śródlądowego;
13) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa;
14) opieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
15) organizowanie wsparcia dla rodzin znajdujących w trudnej sytuacji życiowej i finansowej;
16) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
17) wspieranie działań świetlicy środowiskowej;
18) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi w tym działań realizujących cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
19) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Silnowo;
20) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
21) przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy