Siedziba

Adres rejestrowy:

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)
Nowogrodzka 7 lok. 14
00-513 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Schody na półpiętrze.

Jest możliwość wizyt osobistych: wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00.

Szybki kontakt

tel: 22 622 96 33

faks:

e-mail: bi...@pogotowieis.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Typ placówki: placówka zdrowotna / socjalna

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania: 1993

Wesprzyj nas finansowo

Wizytówka

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Placówka działa na terenie Warszawy od 1993 r. Przez wiele lat funkcjonowała przy ul. Poznańskiej 13 lok. 5, a od 3 stycznia 2011 roku została przeniesiona na ul. Nowogrodzką 7 do lokalu nr 14. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (wcześniejsza nazwa Organizacji - Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym).

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest:
1. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
2. Przywrócenie osób wykluczonych społecznie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:
Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji potrzebującego (wg opracowanej "karty usług PIS"), zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i prawną, a w wielu przypadkach także wsparcie psychologiczne.
Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:
- kwaterowanie potrzebujących w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym im dach nad głową;
- wydawanie odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych i leków;
- prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
- uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;
- nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowa pozytywnych relacji;
- pośredniczenie w pozyskiwaniu przez potrzebujących mebli, sprzętu RTV i AGD;
- organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowo - higienicznych;
- bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;
- udostępnianie telefonu i kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;
- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
Pomoc prawna - świadczona jest w kilku formach: poradnictwo, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie odwołań, opiniowanie próśb i wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń.
Dodatkowo w sprawach podopiecznych podejmowane są bezpośrednie interwencje m.in. w urzędach.

Pogotowie Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby a nie tylko na doraźnym ratownictwie.

Działalność ratowniczo-usługowa obejmuje rocznie ok. 1000 osób. Dziennie przyjmujemy ok. 20 interesantów.

Pogotowie prowadzi odpowiedni rejestr i dokumentację, zarówno podopiecznych, jak i z przebiegu procesu ich readaptacji społecznej. Dokumentacja tego rodzaju jest niezbędna do opracowywania sprawozdań i oceny postępowania terapeutycznego, wprowadzania niezbędnych korekt oraz rejestrowania nowych doświadczeń w niesieniu pomocy.

Przy realizacji programu Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy.

Pracownicy PIS-u uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego przy Burmistrzu Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy.

W realizacji programu PIS biorą udział:
- pracownik socjalny, posiadający wyższe wykształcenie specjalistyczne i doświadczenia zawodowe w zakresie pracy socjalnej;
- kierownik programu,
- prawnik,
- wolontariusze w zakresie działań merytorycznych i prac pomocowych - ok. 3 osób w pracy ciągłej.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- poradnictwo specjalistyczne

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Kamila Suchenek-Maksiak
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy