Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja PKO Banku Polskiego
Puławska 15
02-515 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 580 32 85

faks: 22 580 33 76

e-mail: fun...@pkobp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000364669

REGON: 14272293800000

NIP: 521-35-93-707

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja PKO Banku Polskiego

Celem fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1) oświaty: a) nauki, b) szkolnictwa wyższego, c) edukacji; 2) wychowania: a) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, b) pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, c) kształtowania postaw patriotycznych; 3) pomocy społecznej: a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, b) zaangażowania na rzecz osób w wieku emerytalnym, c) wypoczynku dzieci i młodzieży, d) dożywiania dzieci, e) zakupu środków niezbędnych do życia, f) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, g) dotowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, h) wyrównywania szans, i) zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin będących w trudnej sytuacji tj. w szczególności z powodu: -ubóstwa lub trudnej sytuacji materialnej będącej konsekwencją choroby, - niepełnosprawności, - bezrobocia, - długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub członka jego rodziny, - przemocy w rodzinie, - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, - klęski żywiołowej lub ekologicznej; 4) ochrony i promocji zdrowia: a) promowania krwiodawstwa, b) wspierania poszukiwań dawców szpiku kostnego, c) promowania zdrowego trybu życia; 5) kultury i sztuki: a) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, b) promocji wybitnych dokonań artystycznych, c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony środowiska: a) ekologii i ochrony zwierząt, b) ochrony dziedzictwa przyrodniczego, c) ratowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, d) wytyczania, znakowania szlaków turystycznych, e) sprzątania terenów turystycznych; 7) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; punkt 9 jak w statucie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Darczyńców

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy