Siedziba

Adres rejestrowy:

Straż Ochrony Zwierząt
Św. Antoniego 52A
61-369 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 510 248 738

faks:

e-mail: so...@vp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 30116897900000

NIP: 782-25-22-219

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Straż Ochrony Zwierząt

Misja:
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
3) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
4) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5) Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.
3) Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, oraz Izbą Celną w ujawnieniu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt.
5) Kontrola dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie.
6) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęciu czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców.
7) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi.
8) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
9) Współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
10) Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt, oraz współuczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
12) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
13) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
14) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
15) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
16) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży Ochrony Zwierząt.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 26

Zarząd

Magdalena Janyszek
konsultant, inspektor

Tadeusz Perz
dyrektor biura

Jakub Grupa
Komendant

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy