Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"
Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw

Gmina: Krasnystaw

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 82 576 70 49

faks: 82 576 70 49

e-mail: bi...@lgdkrasnystaw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000316189

REGON: 06041759000000

NIP: 564-17-59-856

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie w dniu 27 października 2008r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy - XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod numerem KRS 0000316189. LGD „Krasnystaw PLUS” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze dziewięciu gmin: Fajsławice,Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Krasnystaw PLUS” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o charakterze nie zarobkowym, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1. Opracowanie i realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
3. Promocje obszarów wiejskich położonych w gminach: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Siennica Różana, Krasniczyn, Izbica, Rudnik, Gorzków, Fajsławice, Żółkiewka, w szczególności walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych;
4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizacje projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.
5. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy;
8. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty;
9. Ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego;
10. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
11. Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
13. Pomaganie rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarze działania związku, będących w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, szczególnie dzieci;
14. Działalność charytatywna;
15. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców;
16. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
18. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
19. Promocja i organizacja wolontariatu;
20. Rozwój turystyki i agroturystyki;
21. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
22. Wspieranie odnawialnych źródeł energii;
23. Rozwój i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych;
24. Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwem objętym LSR, a innymi społecznościami z kraju i zagranicy;
25. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom;
26. Rozwijanie potencjału stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 63

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy