Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
Kolejowa 5 lok. 3
12-220 Ruciane-Nida

Gmina: Ruciane-Nida

Powiat: piski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku podjazd, dostęp na I piętro windą.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 731 715 512, 726 802 862

faks:

e-mail: bi...@kobietanaplus.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Polna 1/7, 12-220 Ruciane-Nida

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000309003

REGON: 28037565100000

NIP: 849-15-63-767

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS jest organizacją, której misją jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, poprzez tworzenie warunków do aktywnego, opartego na dostępie do informacji i wiedzy życiu zawodowemu i osobistemu oraz na niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych poprzez:
1) wspieranie społecznej aktywności kobiet, w tym przede wszystkim kobiet z grup społecznych zagrożonych marginalizacją, lub wymagających szczególnego wsparcia,
2) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego kobiet,
3) promocja i wspomaganie nauki, edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet, umożliwiających im wejście i powrót na rynek pracy oraz na aktywny udział w życiu społecznym,
4) promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
5) promocja i propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez promowanie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku kobiet i ich rodzin,
6) promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet, przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych,
7) promocja i wspieranie działań na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej kobiet,
8) pomoc społeczna, w tym pomoc kobietom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych kobiet i ich rodzin,
9) promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury w tym, miedzy innymi podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) promocja i ochrona środowiska naturalnego,
11) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna kobiet, osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
13) rozwój wolontariatu,
14) wspieranie rozwoju kobiet mieszkających na wsi,
15) aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich,
16) zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa kobiet w rozwoju ekonomii społecznej,
17) prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Prowadzone działania:
1) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych,
3) prowadzenie lobby na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia oraz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin,
5) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami zagranicznymi,
6) rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,
7) organizowanie działań dobroczynnych,
8) organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw,
9) organizowanie kursów,odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów,
10) organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
11) tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,
12) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
13) prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
14) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
15) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
16) realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności,
17) organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku,
18) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych i zagranicznych,
19) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc kobietom i ich rodzinom,
20) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz kobiet i ich rodzin,
21) udział w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet,
22) kształtowanie systemu motywacyjnego dla kobiet,
23) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku kobiet i ich rodzin,
24) mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów izolacji kobiet w związku z wychowywaniem dzieci i sytuacją na rynku pracy,
25) wspomaganie kobiet i ich rodzin poprzez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo,
26) nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
27) planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 19

Zarząd

Barbara Elżbieta Wyłudek
Prezes Zarządu

Małgorzata Sobczyk
Członek Zarządu

Elżbieta Gąska
Wiceprezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy