Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Amaltea"
Dąbrowszczaków 7a lok. 1
47-230 Kędzierzyn-Koźle

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000315379

REGON: 16022012800000

NIP: 749-20-47-576

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Amaltea"

Prowadzenie działalności gospodarczej użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, wszechstronna pomoc osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie (osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych). Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, działalność na rzecz mniejszości, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie, wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja kultury fizycznej i sportu, działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne, działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, demokracji, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy