Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość
Synów Pułku 11 lok. 11
22-100 Chełm

Gmina: Chełm

Powiat: Chełm

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 605 926 981

faks:

e-mail: kr...@onet.eu kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000307441

REGON: 06038681400000

NIP: 563-23-46-758

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000307441. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość

Celem Stowarzyszenia jest:
działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna zmierzająca do kreowania wrażliwości i świadomości historycznej jako moralnego zobowiązania każdego Polaka,
upowszechnianie edukacji historycznej z uwzględnieniem wielokulturowości społeczeństw i inicjowanie porozumienia między wyznaniami, narodowościami i pokoleniami,
otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej w kraju i ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji za granicą,
zachowanie więzi z ludnością polską poza granicami kraju i dążenie do zapewnienia jej pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym,
działalność dobroczynna i charytatywna oraz pomoc społeczna,
promocja i organizacja wolontariatu,
działanie na rzecz integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej,
wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,
propagowanie krajoznawstwa i turystyki edukacyjnej,
wspieranie kultury i sztuki,
pomoc w organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
wspieranie kultu religijnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
pogłębianie wiadomości o wkładzie Polaków w dzieje kultury europejskiej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, wycieczek krajoznawczych, spotkań z organizacjami polskimi działającymi na ziemiach kresowych i w ośrodkach emigracyjnych,
dokumentowanie losów ludności polskiej na terenach kresowych,
badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej w kraju i za granicą,
zasilanie polskich bibliotek na Kresach oraz w innych skupiskach ludności polskiej w polską literaturę, podręczniki i wydawnictwa,
udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, kościołów i cmentarzy,
propagowanie wkładu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w walce „o Naszą i Waszą wolność”,
wspieranie finansowe artystów, twórców ludowych, pisarzy, poetów itp. zajmujących się tematyką kresową i sławiących czyny bojowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, debat dotyczących Kresów i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na tle wydarzeń historycznych,
aktywne uczestniczenie w działalności oświatowej i wychowawczej młodzieży,
upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży poprzez organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz udział w zajęciach szkolnych w ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego,
przeprowadzanie konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie pamiątek historycznych,
współpracę z muzeami i izbami pamięci,
organizowanie spotkań ze świadkami wydarzeń historycznych, wystaw i prezentacji tematycznych,
wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,
organizowanie imprez kulturalnych,
organizowanie pielgrzymek,
nawiązywanie kontaktów z Polakami za granicą,
organizowanie pomocy pozafinansowej Polakom żyjącym na Kresach,
pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,
inicjowanie i prowadzenie innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.


The aim of the Association is to:
scientific, educational and cultural activities aimed at creating awareness of historical sensitivity and a moral obligation for each Pole
dissemination of historical education with regard to multicultural societies and to initiate an agreement between religions, nationalities and generations,
surrounding the care of the national memorials in the country and the protection of the goods remains of Polish culture and traditions abroad,
maintain ties with the Polish population outside of the country and the desire to ensure the full rights of national minorities in accordance with international law,
charity and charity and social assistance,
promotion and organization of voluntary
promoting European integration, networking, development of international cooperation and solidarity,
supporting educational activities that shape attitudes and civic patriotism among young people,
sightseeing and tourism promotion of education,
the promotion of culture and the arts,
assistance in organizing active holidays for children and young people,
support of religious worship.

The Association pursues its goals through:
deepening knowledge of the Polish contribution to the history of European culture by organizing readings, lectures, sightseeing tours, meetings with organizations working on the lands of the Polish borderland and immigration centers,
documenting the fate of the Polish population in borderland areas,
study, preservation and dissemination of the history, traditions and cultural heritage of the Republic in the eastern borderlands of the country and abroad,
Polish power Borderlands libraries and other gatherings of the Polish population in Polish literature, manuals and publications,
to assist in the conservation of Polishness, including chapels, churches and cemeteries,
promote the contribution of the Polish Armed Forces in the West in the fight "for our freedom and yours"
Financial support artists, folk artists, writers, poets, etc. Dealing with issues of borderland and glorifying acts of fighting the Polish Armed Forces in the West,
organizing training courses, seminars, conferences, debates on Borderlands and the Polish Armed Forces in the West, against the background of historical events,
active participation in educational activities and educational youth
dissemination of historical knowledge among young people by organizing trips to places of national remembrance and participation in school activities in the framework of patriotic and civic education,
conducting competitions with a range of regional, national and international levels,
acquisition, storage and retrieval of historical monuments,
cooperation with museums and chambers of memory,
organizing meetings with witnesses of historical events, exhibitions and thematic presentations,
publications related to the objectives of the Association,
organizing cultural events,
organizing pilgrimages
establishing contacts with Poles abroad
organization of non-financial assistance to Poles living in the Borderlands,
raising funds for the implementation of statutory objectives,
initiate and conduct other activities in order to promote and carry out the tasks of the Association.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy