Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przystań Marzeń"
Sucharskiego 2
91-744 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 42 656 16 58

faks: 42 656 16 58

e-mail: prz...@toya.net.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000290963

REGON: 10046407300000

NIP: 726-25-80-373

Rok powstania: 2007

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przystań Marzeń"

Celem Stowarzyszenia jest:
- tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w wypełnianiu funkcji wychowawczej,
- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie,
- pomoc rodzicom i opiekunom w stawaniu się świadomymi i aktywnymi uczestnikami życia społecznego,
- wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie,
- pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w adaptacji do warunków życia w społeczeństwie i integracji z nim,
- wspomaganie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w rozwoju i osiąganiu pełni możliwości i umiejętności zgodnie z ich potencjałem,
- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków stowarzyszenia oraz osób związanych ze stowarzyszeniem w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- tworzenie warunków do zapewniania wielospecjalistycznej i kompleksowej opieki dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dla ich rodzin,
- propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób niepełnosprawnych.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:
- prowadzenie poradnictwa dla rodziców i opiekunów prawnych,
- organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych,
- prowadzenie poradnictwa w zakresie dostępności metod rehabilitacyjnych, możliwości pozyskiwania środków na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy,
- prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów stowarzyszenia,
- współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo,
- prowadzenie odpłatnej działalności związanej z realizacją celów statutowych, z której dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na te cele,
- inną działalność sprzyjającą realizacji programu Stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 35

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy