Siedziba

Adres rejestrowy:

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"
Próchnika 7
90-408 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Schodołaz.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 42 307 03 72

faks:

e-mail: kon...@centerko.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki:

KRS:

REGON:

NIP: 731-17-93-839

Rok powstania: 2008

Wizytówka

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"

RCW "Centerko" to biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej o zasięgu lokalnym promujące wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej.

Głównym celem naszego Centrum jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego działamy w wielu obszarach:
- szpitale i hospicja
- bezdomni
- wolontariat 50 + (kluby seniora i Uniwersytety III Wieku)
- uchodźcy i cudzoziemcy
- niepełnosprawność (wolontariat integracyjny)
- młodzież (Szkolne Kluby Wolontariusza)
- sektor biznesu (wolontariat pracowniczy)
- OPS (wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej)

Chcemy docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, szerzyć misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz integrować poszczególne grupy społeczne.

Nasze cele i zadania:
- prowadzenie stałej rekrutacji wolontariuszy i organizacji,
- poszukiwanie odpowiednich dla indywidualnych możliwości i predyspozycji miejsc pracy wolontarystycznej,
- przeszkolenie w zakresie pracy wolontarystycznej,
- kierowanie wolontariuszy do organizacji,
- koordynowanie pracy wolontariuszy przy otwartych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa,
- sprawowanie nad wolontariuszami opieki podczas wykonywania przez nich świadczeń wolontarystycznych,
- prowadzanie na bieżąco monitoringu współpracy pomiędzy RCW, a instytucjami korzystającymi z jego usług,
- promocja działań i idei wolontariatu.

STRATEGIA DZIAŁANIA RCW "CENTERKO":

Wizja:
Największe centrum wolontariatu w województwie łódzkim.

Misja:
Promowanie idei wolontariatu jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa.

Nasza idea to: "niosąc pomoc innym, pomagamy sobie".


Voluntary Work Agency "CENTERKO"

Local voluntary work agency promoting voluntary work as a form of professional activization.

Our main objective is to prevent social exclusion and marginalization through being active in many different fields:
- hospitals and hospices
- homeless
- voluntary work 50+ (seniors clubs and University of the Third Age)
- refugees and foreigners
- disabled (integrational voluntary work)
- youth (Scool Voluntary Work Clubs)
- business sector (professional voluntary work)
- OPS (voluntary work in the Social Services Office)

We want to be present wherever help is needed. We want to carry out the voluntary work mission among the disfavoured and integrate all social groups.

Our goals and tasks:
- continuous recrutation of people and organisations,
- finding voluntary work places that are matched to workers’ individual abilities and skills,
- voluntary work training,
- directing voluntary workers’ to appropriate organizations,
- voluntary work coordination during cultural events organised in our district,
- supporting voluntary workers during their assignments,
- monitoring the cooperation between our agency and institutions using our service,
- promoting voluntary work and it’s mission.

The role of Voluntary Work Agency is to match the appropriate assignements to workers’ preferences, expectations, experience, motivation and abilities. We offer a wide variety od assignements including office work, organising conferences and events, cultural animations, organising childrens’ activities but also legal and accounting help and preparing website materials.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy