Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Fabryczna 57
15-482 Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: czwartek, piątek - dyżury w siedzibie od godz. 11.00, korespondencyjnie, faxem

Szybki kontakt

tel: 85 675 44 20, 85 654 57 51

faks: 85 675 44 20

e-mail: sto...@neostrada.pl, zar...@bialan.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000018369

REGON: 05032434700000

NIP: 542-19-52-019

Rok powstania: 1985

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000018369. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Bieżąca działalność stowarzyszenia - Zarządu Głównego i Oddziałów:
1. Reprezentowanie praw i interesów środowiska chorych na padaczkę w Polsce.
2. Rehabilitacja społeczna i lecznicza - turnusy rehabilitacyjne i inne formy rehabilitacji.
3. Wspieranie w sprzęt medyczny np. aparaty EEG, komputery, itp. placówek leczenia padaczek (dotychczas od 1991r. zakupiono 24 aparaty EEG i inny sprzęt na kwotę 2.000.000 zł. dzięki sponsorom krajowym i zagranicznym, np. Ojca Świętego Jana Pawła II, firm farmaceutycznych i innych.
4. Oświata zdrowotna w zakresie padaczki, np. organizacja "Miesiąca Wiedzy o Padaczce" - 1997 i 1998 r.
5. Działalność samopomocowa w sprawach indywidualnych poprzez interwencje u władz, zapomogi, porady, itp.

Przyczyny występowania padaczek
W prawie połowie przypadków przyczyna napadów pozostaje nieznana z uwagi na brak przesłanek co do uchwytnego lub przypuszczalnego podstawowego schorzenia mózgu. Przyczyny są bardzo różnorodne, zarówno wrodzone jak i nabyte, a także, w bardzo rzadkich przypadkach, genetyczne. Głównymi nabytymi czynnikami powodującymi napady padaczkowe są: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, urazy głowy, choroby naczyń mózgowych, zatrucia, choroby przemiany materii oraz udary. Dużą grupę stanowią także padaczki samoistne, których przyczyn nie można jednoznacznie ustalić. Środowisko chorych na padaczkę w Polsce liczące ponad 400 tys. osób ma szczególnie ograniczone możliwości uczenia się, zdobywania zawodu, uzyskania pracy i jej utrzymania. Nadal w społeczeństwie panują mity i przesądy dotyczące epileptyków pochodzące ze średniowiecza. Praca i nauka są dla chorych na padaczkę podstawą rehabilitacji. Jest to nie tylko problem humanitarny lecz także ekonomiczny, gdyż chorzy na padaczkę pracując mogą dobrze służyć gospodarce narodowej poprzez swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Obecnie chorzy na padaczkę są odtrącani, izolowani i dyskryminowani we wszystkich sferach życia publicznego. Pozbawieni są awansu zawodowego i społecznego oraz udziału w życiu politycznym. Od 1985 r. Stowarzyszenie domaga się prawnego uregulowania statusu chorego na padaczkę w Polsce. Niestety dotychczasowi ministrowie pozostają obojętni na ten ważny społecznie i politycznie problem.

Grupy samopomocy
Grupy Samopomocy powstają z potrzeby chorych, aby razem omawiać wspólne problemy i wzajemnie sobie pomagać. Potrzeby, zadania i oczekiwania mogą być w grupie skuteczniej przedstawiane i przekazywane na zewnątrz. Porozumiewanie się z innymi dotkniętymi chorobą zmniejsza poczucie osamotnienia, izolację oraz problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Cele grup samopomocy są zawsze określane przez ich indywidualnych członków. Cele mogą polegać na umacnianiu własnego "ja". Rozumienie własnych konfliktów może być ułatwione przez rozpoznawanie ich w zachowaniu innych. Można nauczyć się umiejętności osądu. Można stać się wrażliwszym na potrzeby innych ludzi. Rośnie umiejętność podejmowania odpowiedzialności za samego siebie. W związku z tym cele grup samopomocy i ich działania różnią się między sobą.

Współpraca międzynarodowa
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
1. Międzynarodowe Biuro ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy) z siedzibą w Heemstede, Holandia, od 1991r.
2. Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance) z siedzibą w Brukseli, Belgia, od 1999 r.
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę biorą także udział w konferencjach i kongresach, np. europejskie konferencje padaczki i stowarzyszeń oraz międzynarodowe kongresy padaczki. Prowadzą także bieżącą współprace z organizacjami chorych na padaczkę w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, Australii, Rosji, i in.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Kacper Dzietczyk
Wiceprezes Zarządu Głównego

Grzegorz Pawliczak
Wiceprezes Zarządu Głównego

Henryk Jastrzębski
Skarbnik Zarządu Głównego

Stanisława Siedlecka
Sekretarz Zarządu Głównego

Tadeusz Zarębski
Prezes Zarządu Głównego

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy