Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Warszawa

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 574 682 244

faks:

e-mail: bi...@ffrs.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000283409

REGON: 14104505100000

NIP: 951-22-24-227

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000283409. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Wizytówka

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.
FRS angażuje się w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji.

Wizją FRS jest społeczeństwo, w którym:
- różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana;
- każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi.


Foundation for Social Diversity (FSD)

he Foundation for Social Diversity (FSD) is an independent non-profit organization whose mission is to develop an open, diverse society by supporting intercultural dialogue and social integration, challenging discrimination, increasing knowledge and developing tools that strengthen social integration and equality, as well as empowering social minorities, migrants and migrant communities.
The FSD is also engaged in critical analysis of the history of social diversity in Poland, so that past experiences can provide constructive insight into and inform the current debate about contemporary issues related to migration, equality and integration.

The FSD works toward a vision of society in which:
- social diversity is respected, valued and nurtured;
- every person feels free and safe, can develop and participate in social life in accordance with his or her needs and ambitions independent of who he or she is and where he or she comes from.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Agnieszka Kozakoszczak
Prezeska Zarządu

Anna Górska
Wiceprezeska Zarządu

Katarzyna Kubin
Członkini Zarządu

Emilia Czerniakiewicz
Członkini Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Kasia Kubin
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Allianz Kulturstiftung

Allianz Kulturstiftung

Ambasada Amerykańska w Warszawie

Ambasada Amerykańska w Warszawie

Biuro Edukacji Miasta st. Warszawy

Biuro Edukacji Miasta st. Warszawy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców