Siedziba

Adres rejestrowy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
Kilińskiego 2A
24-170 Kurów

Gmina: Kurów

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 609 593 608

faks: 81 881 11 51 wew. 36

e-mail: kon...@ospkurow.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000033324

REGON: 43228070000000

NIP: 716-27-64-062

Rok powstania: 1912

Organizacja pożytku publicznego od 2011 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000033324. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie, nr konta: 04 8732 0000 0000 0534 2000 0001

Wizytówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

Misją OSP Kurów jest:
1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
2) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
5) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6) działania na rzecz obrony cywilnej.
7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.
9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
10) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych.
11) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
13) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni.
14) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej.
15) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami.
16) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych.
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.
18) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa.
19) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
20) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej.
21) promocja i organizacja wolontariatu.
22) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

wydawanie książek; wydawanie gazet; wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; pozostała działalność wydawnicza; działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 40

Zarząd

Ryszard Gliniak
Skarbnik

Robert Chmurzyński
Wiceprezes, Naczelnik

Arkadiusz Małecki
Wiceprezes

Witold Drążkiewicz
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy