Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"
Kilińskiego 1
62-500 Konin

Gmina: Konin

Powiat: Konin

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 63 249 68 77

faks:

e-mail: fun...@otwarcie.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000271226

REGON: 30047941800000

NIP: 665-28-07-387

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000271226. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"

Misja:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
4. Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a szczególnie osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
5. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym.
8. Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2. Pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z Domów Dziecka.
3. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
5. Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym.
6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych zwłaszcza niepełnosprawnych i wychowanków Domów Dziecka.
7. Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.
8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędna dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
9. Budowę, rozbudowę, remonty i modernizację własnych obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, a także służących zaspokojeniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z:
1. Organizacjami samorządowymi, administracją powiatów, w których Fundacja prowadzi działalność i administracją rządową.
2. Instytucjami i organizacjami stawiającymi sobie podobne bądź zbieżne cele do celów Fundacji.
3. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
4. Szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i wyższymi.
5. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpłynąć pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Joanna Czarnecka
Członek Zarządu

Natalia Jaskulska
Członek Zarządu

Ewa Dubanosow
Członek Zarządu

Urszula Łącka
Wiceprezes

Dariusz Loch
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy