Siedziba

Adres rejestrowy:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto

Gmina: Dobre Miasto

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro czynne od poniedziałku do piątku

Szybki kontakt

tel: 668 845 263

faks: 89 616 00 58

e-mail: war...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000260433

REGON: 28013976100000

NIP: 739-32-96-388

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000260433. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
- aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
- promocja obszarów wiejskich,
- realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
- podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
- ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
- wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
- działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
- rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
- działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
- wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej,
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
- promocja i ochrona zdrowia,
- promowanie produktów lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
- promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
- prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 154

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy