Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Rynek 7
20-111 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 743 73 26

faks: 81 743 73 26

e-mail: f...@lfr.lublin.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000258193

REGON: 06014421200000

NIP: 564-17-24-059

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Misja
Fundacja Inicjatyw Lokalnych (FIL), powstała w kwietniu 2006 roku. Została utworzona z inicjatywy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która jest organizacją pozarządową zaangażowaną w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Misją Fundacji Inicjatyw Lokalnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Lubelskiego, a zwłaszcza podejmowanie działań na rzecz likwidacji dysproporcji i włączania w procesy rozwojowe obszarów słabiej rozwiniętych.

Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
- opracowywanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- podejmowanie działań związanych z potrzebami rynku pracy (m.in. aktywizacja i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z innymi instytucjami rynku pracy),
- podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego w różnych dziedzinach (m. in. przedsiębiorczość, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
- podejmowanie aktywności służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowiska patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
- prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży,
- tworzenie systemów obsługi finansowej przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą i rolników, w tym również tworzenie nowych instytucji finansowych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjno - doradczej,
- organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji,
- organizowanie i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- przyznawanie nagród i wyróżnień,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
- współpraca z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.


Najważniejsze obecnie wdrażane projekty i programy:
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 8.1 - projekty związane ze wsparciem rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwem dla przedsiębiorstw
Usługi świadczone przez FIL to m. in.:
- usługi informacyjne,
- usługi doradcze,
- usługi szkoleniowe,
- pośrednictwo pracy i usługi na rzecz bezrobotnych.
Fundacja Inicjatyw Lokalnych prowadzi swoją działalność w regionie poprzez oddziały utworzone na terenie powiatów biłgorajskiego, chełmskiego, janowskiego, puławskiego, ryckiego i włodawskiego. Mieszczą się one w Biłgoraju, Chełmie, Dęblinie, Janowie Lubelskim, Puławach i Włodawie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy