Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Wybieram Wolność"
Płocka 43
01-148 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 632 30 20

faks: 22 632 30 20

e-mail:

korespondencja: Fundacja "Wybieram Wolność", Oskara Langego 2/17, 02-685 Warszawa

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000273891

REGON: 14086144600000

NIP: 521-34-21-722

Rok powstania: 2007

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Wybieram Wolność"

Fundacja "Wybieram wolność!" powstała w celu niesienie pomocy ludziom, którzy zagubili się w swojej życiowej drodze i weszli w konflikt z uznanymi normami życia w społeczeństwie.
Misją Fundacji "Wybieram wolność!" jest wspieranie osób, których życie uległo zaburzeniu poprzez wejście w uzależnienie od przemocy, alkoholu, narkotyków, a także od fałszywych atrybutów sukcesu, takich jak kariera za wszelką cenę i bogacenie się kosztem innych.
Fundację współtworzą byli więźniowie, którzy przeszli przemianę moralno-duchową, osoby, które pokonały własne uzależnienia, terapeuci, pedagodzy, psychologowie, osoby duchowne oraz wolontariusze chcący pomagać "trudnej" młodzieży i osobom uzależnionym.
Członkiem fundacji może zostać każdy, kto identyfikuje się z naszym podejściem do problemów młodzieży i osób uzależnionych, komu nie jest obojętny los osób, których wina wynika często jedynie z tego, że w swoim życiu nie otrzymali dobrego przykładu i pomocnej dłoni.

Fundacja pracuje z młodzieżą w dwóch głównych obszarach:
-Edukacja i resocjalizacja młodzieży, która weszła w konflikt społeczno-prawny (zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze, młodociani przestępcy osadzeni w zakładach karnych);
-Działania edukacyjne i zapobiegające patologiom wśród młodzieży (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz praca z młodzieżą ze środowisk "zagrożonych".

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działania takie jak:
-Prowadzenie spotkań, prelekcji i warsztatów dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania reguł obowiązujących w społeczeństwie;
-Organizowanie spotkań ze środowiskami młodzieżowymi obarczonymi patologiami społecznymi, mające na celu wsparcie działań i postaw umożliwiających powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie;
-Koordynacja działań i współpraca z wolontariuszami i organizacjami działającymi wśród tzw. "trudnej" młodzieży (w tym np. z "klubami kibica");
-Pomoc w organizacji dla młodzieży zajęć w czasie wolnym, pobudzenie aktywności i ukierunkowywanie zainteresowań (np. poprzez spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury młodzieżowej);
-Aktywizowanie klubów sportowych do działań skierowanych do młodzieży (organizacja zajęć i turniejów, pomoc w udostępnianiu sprzętu i obiektów sportowych);
-Współpraca ze strukturami administracji samorządowej, w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz młodzieży, wspieranie budowy boisk i obiektów przeznaczonych dla młodzieży;
-Powoływanie i wspieranie działań młodzieżowych klubów osiedlowych (pomoc w organizowaniu edukacyjnych sal komputerowych, kół zainteresowań etc.);
-Pomoc w integracji młodzieży "trudnej" z rówieśnikami ze środowisk "normalnych" oraz integracja byłych przestępców ze społeczeństwem.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

1) działalność reklamowa (PKD 70 40) 2) szkoły języków obcych, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80 42) 3) pozostała działalność wydawnicza gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 22 22) 4) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22 33) 5) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93 05).

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy