Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu
Św. Piątka 24
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 84 638 59 07

faks: 84 638 59 07

e-mail: kaz...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000257139

REGON: 06013809700000

NIP: 922-28-41-130

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

Misja
Misją dla SNSwZ, organizacji pozarządowej jest PRACA ZAMIAST ZASIŁKU - idea zatrudnienia socjalnego mającego na celu pomoc w powrocie na otwarty rynek pracy, doprowadzenie do usamodzielnienia się osób dotkniętych dysfunkcjami i bezrobociem, do samodzielności ekonomicznej. Osoby np. trwale bezrobotne objęte profilaktyką społeczną, dzięki instytucjonalnym mechanizmom mają możliwość podjęcia zatrudnienia przez readaptację zawodową i integrację społeczną, a tym samym powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa.

Dla kierownictwa SNSwZ celem priorytetowym jest prowadzenie form zatrudnienia socjalnego, m.in. Klubu Integracji Społecz oraz wspieranie spółdzielczości socjalnej poprzez prowadzenie OWES.

Główne cele działań:
1) Wspieranie i uzupełnianie polityki społecznej i rozwoju gospodarczego państwa.
2) Promowanie i wspomaganie rozwoju społeczności, regionów, krzewienie poczucia patriotyzmu, umacnianie więzi z tradycjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
3) Promowanie i wspomaganie rozwoju ruchu spółdzielczego i przedsiębiorczości, w tym zasad ekonomii społecznej oraz podmiotów z sektora pozarządowego.
4) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5) Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego, zawodowego i kształcenia ustawicznego.
6) Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w celu aktywizacji grup społecznych działających w środowisku.
7) Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego.
8) Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,oraz wyrówny-wanie szans funkcjonowania w społeczeństwie dzieci z takich rodzin.
9) Stwarzanie warunków do lepszego przystosowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.
11) Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji osób dorosłych.
12) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Prowadzone działania
Realizacja zadań publicznych, m.in. Prezydenta Miasta Zamość, od 2007r. w zakresie Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamościu - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
Realizacja partnerskich zadań z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Zarządami dwóch Zamojskich Osiedli, Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu - w kierunku rozwoju ekonomii społecznej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 17

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy