Siedziba

Adres rejestrowy:

Straż dla Zwierząt w Polsce
Wolska 60
01-134 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: w godz. 9.00 - 16.00; lecznica w godz. 10.00 - 21.00

Szybki kontakt

tel: 22 353 50 60

faks:

e-mail: z...@sdz.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000248947

REGON: 14039334700000

NIP: 952-19-85-316

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000248947. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Straż dla Zwierząt w Polsce

Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
- Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.
- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
- Działanie na rzecz ochrony środowiska.
- Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy
- Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Straży dla Zwierząt.
3) Wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt.
5) Kontrolę dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie.
6) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców.
7) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi.
8) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
9) Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez Inspektorat Straży dla Zwierząt.
10) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
12) Organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt.
13) Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej.
14) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
15) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
16) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
17) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
18) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży dla Zwierząt.

Uprawnienia Straży dla Zwierząt:
1. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.
2. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo wykonywać prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, a przed kolegium ds. wykroczeń jako oskarżyciel publiczny.
3. Inspektor Straży dla Zwierząt może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane.
4. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia ma prawo twierdzić potrzebę jego uśmiercenia. Inspektor ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień statutu Straży dla Zwierząt.
Pomoc dla innych organizacji i schronisk:
Straż dla Zwierząt wspiera w ramach swoich możliwości ponad 170 karmicieli dokarmiających zwierzęta bezpańskie oraz wybrane organizacje pomagające zwierzętom. Wydawana jest dla nich zarówno mokra, jak i sucha karma, a także wybrane dary rzeczowe (np. leki, legowiska, miski itp.).

Edukacja humanitarna:
Straż dla Zwierząt czynnie uczestniczy w edukacji społeczeństwa odnośnie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania. Prowadzimy szereg projektów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kwestii:
-norm prawnych regulujących postępowanie człowieka względem zwierząt
-właściwego postępowania w przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami
-profilaktyki i pierwszej pomocy w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia zwierząt
-właściwego postępowania ze zwierzętami dzikimi
-właściwego postępowania ze zwierzętami bezpańskimi
-prezentacji dokonań i zakresu działań organizacji międzynarodowych
-pokazu sprzętu przeznaczonego do profesjonalnych interwencji
-propagowania idei ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ!
Straż prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych odnośnie ochrony praw zwierząt i sposobach zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt. Zapraszana jest wielokrotnie przez Dyrektorów szkół oraz Urzędników Państwowych do prowadzenia serii pogadanek o tematyce pro-zwierzęcej w placówkach edukacyjnych. Prowadziliśmy również szkolenia dla Straży Miejskiej, Policji Referatu Ochrony Środowiska na terenie gminy Brwinów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 260

Zarząd

Mateusz Janda
Komendant Główny

Andrzej Kucharski
Zastępca Komendanta Głównego

Iwona Siemionowska
Sekretarz

Monika Dejneka
Członek Zarządu

Robert Czyżewski
Skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy