Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Foksal 16
00-372 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda na II piętro, utrudniony dostęp na klatkę (stopnie do klatki w kamienicy).

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro Stowarzyszenia czynne w dni powszednie w godz. 11.00 - 20.00

Szybki kontakt

tel: 22 505 66 90

faks: 22 505 66 84

e-mail: red...@krytykapolityczna.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000242083

REGON: 14036915900000

NIP: 701-00-02-599

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

"Krytyka Polityczna" powstała w 2002 roku z ambicją ożywienia tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej. Naszą działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki, starając się jednocześnie eliminować między nimi sztuczne podziały. Wierzymy, że naukę, sztukę i politykę dzielą jedynie środki wyrazu, łączy zaś wpływ na kształt życia społecznego.

Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje, współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko "Krytyki Politycznej" tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.

W 2005 roku powołaliśmy Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:
1. działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej;
2. działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
3. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach poprzez:
1. wydawanie pisma "Krytyka Polityczna" i prowadzenie Wydawnictwa Krytyki Politycznej;
2. prowadzenie Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie i świetlic kulturalnych w Gdańsku, Cieszynie i Łodzi oraz organizację działań Klubów Krytyki Politycznej w 25 miastach w Polsce oraz Kijowie, Berlinie i Londynie;
3. prowadzenie portalu internetowego www.krytykapolityczna.pl;
4. inne:
a) prowadzenie działalności publicystycznej w ramach innych mediów o zasięgu masowym;
b) budowa trwałego partnerstwa na rzecz aktywizacji środowisk twórczych i społecznych - współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i środowiskami niezależnymi na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Pełne archiwum działań, informacje o aktualnych wydarzeniach, zaproszenie na spotkania oraz teksty i komentarze członków Zespołu KP na stronie www.krytykapolityczna.pl. Szczegółowe informacje na temat "Krytyki Politycznej" oraz Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego w dziale "O nas".


Stanislaw Brzozowski Association

Stanislaw Brzozowski Association, following the journal titled "Political Critique", was set up in 2005 to reinvigorate the Polish tradition of the engaged intelligentsia. We work in three main fields: education, culture and science - we believe these differ only in their areas of concern, while all are connected by their influence on how life in our society is shaped. Our main aim is to combat economic and cultural exclusion. With this in mind, we publish a journal and a range of books organised in specific series; we organise discussions, seminars and workshops; we support literature, theatre and the visual arts; we run an online publication and engage in public debate. In just a few years, we have created Poland’s biggest socio-political platform and expanded our activities abroad. We are active in the worlds of academia and mainstream media.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Maciej Kropiwnicki
członek Zarządu

Michał Borucki
członek Zarządu

Dorota Głażewska
członkini Zarządu

Sławomir Sierakowski
prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy