Siedziba

Adres rejestrowy:

Lubelska Fundacja MOST
Paganiniego 9 lok. 104
20-850 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 608 056 898

faks:

e-mail: lf...@onet.eu kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000260669

REGON: 06015801300000

NIP: 712-30-18-461

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Lubelska Fundacja MOST

Misja
Celami Fundacji są:
1. Podnoszenie świadomości społecznej, promowanie społeczeństwa obywatelskiego w kraju i poza granicami Polski;
2. Integracja międzynarodowego środowiska biznesu, nauki, samorządów, organizacji pozarządowych, wolontariatu, kultury i sztuki oraz integracji innych środowisk zainteresowanych współpracą z Polską, budowanie partnerstwa z nimi.
3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji dotyczącej realizacji inicjatyw i integracji społeczeństwa obywatelskiego, działalność badawcza, doradcza i informacyjna, wspieranie niezależnych mediów.
4. Inicjowanie współpracy kulturalnej, pogłębienie dialogu między kulturami społeczności i różnych narodów, ochrona zabytków.
5. Wszechstronna edukacja dzieci, młodzieży na wszystkich poziomach nauczania w duchu tolerancji, wzajemnego poznania i współdziałania bez względu na pochodzenie, wyznanie i narodowość.
6. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego.
7. Wspieranie rozwoju regionalnego Lubelszczyzny.
8. Wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, tolerancji i przyjaźni.
9. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
10. Wspieranie i niesienie pomocy:
- Osobom niepełnosprawnym;
- Szczególnie zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
- Społecznie upośledzonych;
- Dzieciom krzywdzonym przez los;
- Repatriantom;
- Uchodźcom;
- Polakom poza granicami Polski.
- Weteranom, uczestnikom działań wojennych i ich rodzinom.
- Bezrobotnym;
- Najbiedniejszym.

Prowadzone działania
Projekt "Im więcej wykryjemy talentów tym będzie wolniejszy i zamożniejszy kraj", głównym celem jest wymiana doświadczeń III sektora w Polsce i na Białorusi w odrodzeniu rzemiosł oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych.Uczestnikami danego projektu będą ( ze strony polskiej i strony białoruskiej) dzieci, młodzież i starsze pokolenie; przedstawiciele różnych warstw społeczeństwa: różnych zawodów, różnych poglądów, z różnym wykształceniem, ale których łączą wspólne słowiańskie korzenie.

Najważniejsze działania:
1. Zorganizowanie warsztatu rzemiosł ludowych w Polsce dla Białorusinów;
2. Zorganizowanie wystaw wyrobów ludowych z obydwóch krajów i foto-wystawy, promującej wyroby rzemiosł ludowych, tradycji i zwyczaje ludowe.
3. Seminarium na Białorusi, na którym odbędzie się wymiana doświadczeń w zainteresowaniu młodzieży w opanowaniu tradycyjnymi rzemiosłami ludowymi, przyciągnięciu mistrzów ludowych do pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą, promowaniu wyrobów rzemiosł ludowych,ludowych tradycji i zwyczajów wśród społeczeństwa i na rynku usług agroturystycznych;
4. Otwarcie 4 izb rzemieślniczych na Białorusi;
5. Wydanie dwujęzycznej broszury opisującego działania i podsumowującego rezultaty projektu z opisem technologii rzemiosł ludowych.
Aktywnych uczestników i zwiedzających wystawy - około 600 osób.

Projekt "Społeczeństwo-to drzewo, które nie rośnie, jeśli go nie podlewasz wiedzą i wzbogacasz doświadczeniem" jest realizowany w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy - organizacją doświadczoną w tematyce danego projektu. Głównym celem go jest przekazanie polskich doświadczeń w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Najważniejsze działania projektu:
1. Zorganizowanie 8-dniowego kursu edukacyjnego dla Białorusinów;
2. Powstanie i aktualizacja portalu "Most Lublin-Brześć";
3. Utworzenie Punktu "Internet-Kontakt";
4. Utworzenie 3 nieformalnych klubów społecznych, przez uczestników kursu edukacyjnego;
5. Zorganizowanie spotkania podsumowującego rezultaty projektu.
Odbiorcami będą organizacji pozarządowe, przedstawiciele klubów, centrum społecznych, osoby fizyczne zainteresowani tematyką danego projektu.
Uczestnikami danego projektu będzie kolo 60 osób ze strony białoruskiej i około 50 - ze strony polskiej.

Projekt "Wiedza i doświadczenie buduje społeczeństwo obywatelskie-wzmacnianie procesu tworzenia Trzeciego Sektora na Białorusi"- realizuje się w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy - organizacją doświadczoną w tematyce danego projektu.Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez transfer wiedzy i doświadczeń.
Najważniejsze działania projektu:
1. Warsztaty, powstanie 3 nieformalnych klubów,uruchomienie punktu informacyjnego w Brześciu (uzupełnia projekt "Społeczeństwo-to drzewo, które nie rośnie, jeśli go nie podlewasz wiedzą i wzbogacasz doświadczeniem")
2. Dwa seminaria
3. Wizyty studyjne
4. Wydanie dwujęzycznego czasopisma LOS.
Odbiorcami będą aktywne działacze społeczne z Brześcia i okolic oraz przedstawiciele: organizacji społecznych, szkół, wolontariusze, które działają w obszarach kultury, oświaty, ekologii, turystyki, edukacji obywatelskiej, praw kobiet i dzieci, osób niepełnosprawnych itp.(20 osób) oraz przedstawicieli organizacji społecznych z Lubelszczyzny (30 osób.
Projekt "Lublin Wielokulurowy"-2008. Głównym celem tego projektu jest - promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego, poprawa jakości, więzi społecznej oraz przełamanie istniejących stereotypów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy