Siedziba

Adres rejestrowy:

Bractwo Czarnej Wody
Rynek 2
86-150 Osie

Gmina: Osie

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Kontakt osobisty - Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, Osie.

Szybki kontakt

tel: 52 332 95 68, 530 702 068

faks:

e-mail: bc...@poczta.onet.pl, pre...@bractwoczarnejwody.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000003678

REGON: 09293504100000

NIP: 559-18-17-154

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000003678. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Bractwo Czarnej Wody, nr konta: 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010

Wizytówka

Bractwo Czarnej Wody

Bractwo Czarnej Wody kontynuuje tradycje Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, działającego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Statut Bractwa Czarnej Wody
§ 8 1. Celem Bractwa jest:
1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą,
2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą,
4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej,
5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej,
6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
7) Wykreślony
7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
8) Wykreślony
9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.
2. Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:
1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju,
2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
3) Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą,
4) Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy,
6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych,
8) Wykreślony
9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych,
10) Organizowanie festynów i konkursów,
11) Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej,
12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą,
13) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.
§ 8b
1. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 6 oraz 11 - 13 ma charakter nieodpłatny.
2. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 2, 5 - 7 oraz 9 - 12 ma charakter odpłatny.
3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Bractwa.

Praca Bractwa
1. Realizacja projektów związanych z naszymi celami statutowymi
2. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"
3. Uczestnictwo w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie)
4. Organizacja i współorganizacja konkursów wiedzy, wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych, spływów kajakowych, festynów oraz Biegów Oskich (Bieg im. prof. Alfonsa Hoffmanna i Leśna Za-Dyszka)
5. Prowadzenie Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie - organizacja imprez, uczestnictwo w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, szkolenia. Na działania Azymutu (głównie dzieci i młodzież) przeznaczamy dochód z 1%.

Główne działania i osiągnięcia 2001 - 2017 (patrz prezentacje na stronie internetowej Bractwa):
1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 31 projektów o łącznym budżecie ponad 803 tys. zł, w tym dotacje w konkursach 127,5 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 197,5 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 223,5 tys. zł.
2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 17,5 tys. roboczogodzin, wartości 223,5 tys. zł wg niskich stawek).
3. Uzyskanie dużego efektu społecznego - zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego - każda złotówka dotacji przyniosła 1,55 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz co najmniej 1,75 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.
5. Realizacja zadania publicznego "Działalność KINO Azymut Osie" (9 projektów z dotacją gminną) i projektów "InO Nad Wdą" (6 projektów z dotacją marszałkowską)
a) Łączny budżet projektów - 366 tys. zł, w tym dotacje 86,5 tys. zł (gmina 73 tys. zł, województwo 13,5 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 121,5 tys. zł, wkład osobowy 157,5 tys. zł (ponad 12300 godzin pracy społecznej)
b) Przeprowadzenie ponad 40 zawodów gminnych i harcerskich
c) Organizacja 12 imprez szczebla regionalnego (wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego)
d) Start w około 120 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej
e) Zdobyte odznaki InO - 5 złotych, 30 srebrnych, 33 brązowe i 93 popularne
f) Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO)
g) 7 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat).
h) II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek
i) Mistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 lat) dla naszego zawodnika
j) 144 zwycięstwa (183 zwycięskie zespoły) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych
k) 14 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli - 6 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 11 w Pucharze Borów Tucholskich i 5 w Pucharze Kociewia
6. Realizacja dużych projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego -
a) "Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi)
b) "Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół)
c) "Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" (z warsztatami i wycieczkami po Kociewiu oraz dwiema publikacjami)
7. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (55 km) oraz "Tropami II RP" (56 km) i rowerowo-pieszego "Turystyczna Pajęczyna" (35 km)
8. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw dla lokalnej i szerszej społeczności.
9. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
10. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK cmentarzy ewangelickich.
11. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu wycieczek oraz spływów.
12. Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:
a) Przewodnik historyczno-turystyczny "Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze"
b) Przewodnik historyczno-turystyczny "Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami
c) ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej"
d) "Żyli wśród nas …" o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
e) "To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice"
f) "Gmina Osie. Przewodnik turystyczny"
g) "Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej"
h) "Żyli wśród nas. Legenda o Osiu"
i) " Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" - dwa zeszyty
j) "Gmina Osie na dawnej fotografii" - dwa zestawy.
13. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. "Informator turystyczny powiatu świeckiego" i "Informator o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego".
14. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
15. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku
16. Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI":
a) 2009 rok - za realizację projektu "Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki"
b) 2016 rok - za realizację projektu "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015".
17. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny
- turystyka, krajoznawstwo
- rekreacja, wypoczynek

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- promocja regionu

EKOLOGIA
- edukacja ekologiczna
- zrównoważony rozwój

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Statut Bractwa Czarnej Wody § 9 1. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 2) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 3) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 5) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 6) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 8) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 9) pozostałe zakwaterowanie, 10) ruchome placówki gastronomiczne 11) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 12) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp. 2. Wykreślony. 3. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Statut Bractwa Czarnej Wody § 8 i 8b
1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju,
2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy,
6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych,
9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych,
10) Organizowanie festynów i konkursów,
11) Opieka nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej,
12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Józef Malinowski
prezes

Aleksander Willim
wiceprezes

Mariusz Deinowski
wiceprezes

Mirosława Willim
skarbnik

Marek Miesała
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy