Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo

Gmina: Puszczykowo

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 61 898 30 68

faks: 61 898 30 68

e-mail: fun...@jadwiga.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000052430

REGON: 63979256100000

NIP: 777-25-16-173

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Celem Fundacji jest:
1. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie:
7. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
9. ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej.
13. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji pozarządowych i skuteczności działań tego sektora
14. prowadzenie wszelkiej działalności celem której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych
15. prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest promocja i szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, jej funduszach strukturalnych, Funduszu Spójności a także Norweskim Mechanizmie Finansowym i innych funduszach pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem promowania i przekazywania wiedzy z zakresu aplikowania o wcześniej wymienione fundusze
16. działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
17. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych
18. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych
19. wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
20. wszechstronna działalność celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu
21. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy, podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych partnerstw realizujących i promujących zadania wskazane powyżej
22. wszechstronna działalność celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania
23. wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych jak również działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy
24. wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację
25. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do rodzaju i stopnia kalectwa,
2. przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad kompleksowej rehabilitacji,
3. promocję najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży,
4. organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży,
5. organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
6. zakładanie i prowadzenie pracowni terapii przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
7. organizowanie w różnych formach terapii dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe,
8. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w pracowniach plastycznych, literackich i muzycznych, pod kierunkiem osób wykwalifikowanych.
9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad integracji i udziału młodzieży pełnosprawnej,
10. pomoc społeczną rodzicom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom,
11. kompleksowa rehabilitację niewidomych, ociemniałych i słabo widzących dzieci i dorosłych,
12. podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.
13. prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych,
14. podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
15. realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
16. finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
17. realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia,
18. realizowanie programów naukowych i badawczych,
19. realizowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
20. prowadzenie działalności wydawniczej,
21. organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji,
22. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów,
23. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego
24. działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji
25. działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową
26. organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności Fundacji
27. działalność na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzająca do wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu zamieszkiwania na obszarze wiejskim
28. wszechstronną działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia
29. działalność wspierającą bądź zmierzającą do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz zagrożonych utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
30. działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzającą do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
31. działalność wspierającą rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz innych grup wymagających takiej rehabilitacji
32. działalność wspierająca kulturalną, artystyczną i sportową działalność osób indywidualnych, w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
33. prowadzenie domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i innych placówek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji
34. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz w zakresie poradnictwa prawnego zawodowego lub psychologicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich otoczenia środowiskowego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy