Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej
Chwiałkowskiego 5/13
61-543 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych: na spotkanie prosimy umówić się telefonicznie

Szybki kontakt

tel: 605 468 767

faks:

e-mail: fun...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000309560

REGON: 34047647500000

NIP: 556-26-65-167

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000309560. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej

Misja:
"Słabym podać rękę - zagubionym dać nadzieję"

Celami Fundacji jest:
- Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
- Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.
- Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.

Prowadzone działania
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie organizacyjne i finansowe powstawania i funkcjonowania dziecińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku.
3. Wspieranie organizacyjne i finansowe kolonii letnich i obozów dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie organizacyjne i finansowe różnych form aktywnych zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży.
5. Popularyzacja osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
6. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.
7. Popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne.
8. Dla osób szczególnie uzdolnionych finansowanie nagród i stypendiów Fundacji Anny Borowiak "FENIKS".
9. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą.
10. Dofinansowywanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, chorych lub ubogich.
11. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie.
12. Finansowanie leków dla dzieci i młodzieży chorej.
13. Dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.
14. Przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
15. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- taniec
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Patrycja Stec-Brzezińska
członek zarządu

Waldemar Janiszewski
członek zarządu

Anna Borowiak
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy