Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Spichlerz" w likwidacji
Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek

Gmina: Chełmek

Powiat: oświęcimski

Województwo: małopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wejście, ubikacje.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 33 846 17 37, 782 692 533

faks: 33 846 42 30

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000233215

REGON: 12004517100000

NIP: 549-22-25-628

Rok powstania: 2005

Wizytówka

Stowarzyszenie "Spichlerz" w likwidacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
5. Działalność na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
6. Pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski zachodniej.
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
9. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
10. Ochrona zabytków.
11. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.
18. Działalność charytatywna.
19. Szerzenie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
21. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 23

Zarząd

Krzysztof Saternus
Członek Zarządu

Adam Łękawa
Członek Zarządu

Adam Łoziński
Członek Zarządu

Maciej Kleszcz
Członek Zarządu

Bogdan Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy