Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Nieobojętni-Razem"
Okulickiego 13
21-040 Świdnik

Gmina: Świdnik

Powiat: świdnicki

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 468 76 24

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000229595

REGON: 06001570400000

NIP: 712-29-49-720

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Nieobojętni-Razem"

Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM" to organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną oraz opierająca swoją działalność na pracy społecznej członków.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, zaś siedzibą władz jest miasto Świdnik.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie zasad dobroczynności i prowadzenie działalności charytatywnej;
2. dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom pochodzącym z rodzin potrzebujących;
3. pomoc w umożliwianiu dzieciom z rodzin potrzebujących dostępu do dóbr kulturalnych, jak również korzystania z niektórych form rekreacji i wypoczynku /zajęcia sportowe, wypoczynek wakacyjny, itp./;
4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej na rzecz działalności Stowarzyszenia;
5. praca z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób otrzymujących status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenia losowe i sytuację kryzysową oraz klęskę żywiołową lub ekologiczną;
6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom potrzebującym;
7. działania na rzecz wspierania aktywności społecznej obywateli;
8. działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;
9. propagowanie postaw ekologicznych i działań na rzecz ochrony środowiska;

Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM" zrzesza wrażliwych ludzi różnych zawodów i w różnym wieku, którym nie jest obca pomoc innym.

Akcja "ZESZYT" to inicjatywa pro-społeczna mająca na celu pomoc rodzinom, dla których zakupienie wyprawki szkolnej dzieciom stanowi poważny problem finansowy. Akcja "ZESZYT" organizowana jest przez Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM", z siedzibą w Świdniku.

Pomysł zorganizowania takiej akcji narodził się w 2003 roku, w którym odbyła się pierwsza edycja. W okresie 2003 - 2011 z naszej pomocy w wyposażeniu w podstawowe artykuły szkolne skorzystało ponad 5500 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin: Świdnik, Piaski, Mełgiew, Rybczewice i Trawniki. Dla potrzebujących dzieci przekazujemy - piórniki, długopisy, ołówki, gumki, kredki, flamastry, bloki rysunkowe i techniczne, zeszyty różnego formatu, zestawy geometryczne i wiele innych potrzebnych artykułów szkolnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 28

Zarząd

Robert Persona
II Wiceprezes

Urszula Szczepaniak
I Wiceprezes

Konrad Jędrzejowski
III Wiceprezes

Grażyna Pastuszak
Skarbnik

Grzegorz Świerczyński
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy