Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Glotovia"
Głotowo 38
11-040 Głotowo

Gmina: Dobre Miasto

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 89 616 12 93, 606 140 178

faks: 89 616 12 93

e-mail: mpr...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000167390

REGON: 51956794300000

NIP: 739-33-74-438

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000167390. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Glotovia"

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwo w podnoszeniu poziomu życia społeczno - gospodarczego terytorium gminy Dobre Miasto oraz miejscowości gmin ościennych położonych w obrębie obszaru znanego pod historyczną nazwą Glotowia, poprzez aktywne wykorzystanie i promocję intelektualnych i materialnych jego zasobów.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
3) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
4) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zasad demokracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
6) działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
7) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie działań służących lokalnemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu, ochronie środowiska oraz ochronie dziedzictwa narodowego
2) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
3) organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów tematycznych oraz prac naukowo-badawczych w zakresie celów stowarzyszenia
4) powoływanie zespołów roboczych dla rozwiązywania konkretnych problemów
5) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
6) upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
7) pomoc w pozyskiwaniu funduszy organizacjom i osobom podejmującym i współorganizującym działania zbieżne z celami Stowarzyszenia
8) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w ich działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
9) współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy