Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Dobre Ręce"
Modrzejowska 89 lok. 1
42-500 Będzin

Gmina: Będzin

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 32 761 82 54, 661 522 511

faks: 32 761 82 54

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000219000

REGON: 27832113100000

NIP: 625-22-63-363

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000219000. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Dobre Ręce"

Misja
"Pomagamy dzieciom tak, aby mogły kiedyś pomóc sobie."

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
2. pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania,
6. krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9. promocja i organizacja wolontariatu,
10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lud finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1) Pomoc materialna.
Realizujemy następujące projekty:
- "Czego potrzebujesz?"
- Bank podręczników
- Brygada koszykowa
2) Edukacja i terapia pedagogiczna prowadzone głównie w Ośrodku SDB "Jesteśmy razem". Zajmuje się on działaniami edukacyjno - opiekuńczyni, działaniami kulturalnymi a także profilaktycznymi i pomocą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze oraz rozwijające zainteresowania młodych ludzi prowadzone są przez nauczycieli, artystów oraz wolontariuszy.
Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne polegają na wspomaganiu uczniów w chwilach dla nich trudnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania i problemów szkolnych, prawidłowej komunikacji, asertywności, wiary we własne siły. Jednocześnie prowadzimy zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców.
3) Budowanie nadziei.
Zagłębie to tereny pokopalniane, zdegradowane, o największym stopniu bezrobocia, zubożenia społeczeństwa i braku nadziei na lepsze jutro. Nasz projekt jest pobudzeniem twórczej aktywności młodych ludzi, wspieraniem ich talentów, budowaniem wizji godnej przyszłości. Jest BUDOWANIEM NADZIEI.
- pomoc organizacyjna, materialna i społeczna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z domu dziecka oraz dzieciom niepełnosprawnym,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, działania na rzecz integracji,
- artystyczna i literacka działalność twórcza (Saloniki Literackie),
promowanie działalności charytatywnej, wymiana doświadczeń.
4) Zdrowie.
Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to ochrona i promocja zdrowia dzieci. Cel projektu to akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualna opieka domowa lekarza pediatry, pomoc w zaopatrywaniu w leki i witaminy oraz promocja zdrowia m.in. realizacja zadania “Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjno - informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii".
5) Czas darowany dziecku.
Wstępny etap realizacji tego projektu to wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania dzieci, aby wykorzystując umiejętności i możliwości członków Stowarzyszenia dopomóc młodym ludziom w polepszeniu jakości ich życia i rozwoju talentów. Obecnie są to imprezy rekreacyjne, treningi, wyjazdy do teatru i kina, na mecze oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy