Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58-112 Krzyżowa

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 74 850 03 00

faks: 74 850 03 05

e-mail: sek...@krzyzowa.org.pl, md...@krzyzowa.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000084948

REGON: 00583356100000

NIP: 884-00-34-672

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Aby przekazać 1% Twojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000084948. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku za 2016 rok tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Misja:
Pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek, a przez to do rozwoju porozumienia europejskiego oraz kontynuowania w ten sposób dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja powinna:
1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:
a) Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
b) Miejsca Pamięci,
c) Ekologicznego gospodarstwa rolnego
d) ”Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
e) Akademii Europejskiej.
2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim w okolicach wsi Krzyżowa.
3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, których cele są podobne do celów Fundacji.
4. W ramach działalności, o której mowa w § 8., w punktach 1. - 3., Fundacja realizować będzie między innymi następujące zadania:
a) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między narodami
b) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
j) wspierania i organizacji wolontariatu
k) działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego wspierania organizacji pozarządowych.
(2) Zapis § 8. ustęp (1) punkt 1., litery „a” i „b” nie może być zmieniony ani uchylony.
(3) Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.
(4) Fundacja dąży wyłącznie i bezpośrednio do realizacji celów pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności artykułu 3, 4, 20, 21 tej ustawy.

Organizowanie spotkań tzw. Workcamp w Krzyżowej k/Świdnicy, a także warsztatów muzycznych, graficznych, seminariów historycznych, szkoleń, kursów. Odbudowywanie i adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Krzyżowej dla uzyskania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Kazimierz Wóycicki
członek zarządu, dyrektor Akademii Europejskiej

Monika Kretschmann
członek zarządu, dyrektor zarządzający

Rafał Borkowski
członek zarządu, dyrektor zarządzający

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy