O bazy.ngo.pl

Bazy.ngo.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce zbiór danych o organizacjach pozarządowych oraz urzędach, instytucjach i placówkach, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym:

128 000 profili organizacji pozarządowych

w tym fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia kultury fizycznej, stowarzyszenia ogrodowe, związki stowarzyszeń, związki sportowe, organizacje powstałe na podstawie umowy państwo-kościół, polskie przedstawicielstwa organizacji zagranicznych
| co to są organizacje pozarządowe > | jak założyć i prowadzić organizację > | ile jest organizacji w Polsce > |

10 000 profili urzędów, instytucji i placówek

w tym ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, urzędy pracy, kuratoria oświaty, wydziały krajowego rejestru sądowego, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

80 baz tematycznych i wojewódzkich

pozwalają wyszukiwać organizacje, instytucje i placówki wg ich typu, prowadzonych działaniach oraz odbiorcach działań

Miesięcznie odwiedza nas 230 000 użytkowników. Dziennie notujemy blisko 22 000 odsłon.

Historia bazy.ngo.pl

Ogólnopolska baza organizacji pozarządowych powstała około 1990 roku jako "Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor" działający przy Fundacji "Bez Względu na Niepogodę". Dane kontaktowe organizacji przepisywane były z papierowych rejestrów funkcjonujących w urzędach wojewódzkich, a szczegółowe dane o działalności uzyskiwane za pomocą ankiet przesyłanych pocztą tradycyjną. Na podstawie tak zbieranych danych corocznie drukowane były kilkusetstronicowe informatory, m.in.: Jawor – o wszystkich działających wówczas organizacjach; Klon, Cis – o organizacjach działających na polu pomocy społecznej. Informatory pełniły funkcję nie tylko "książki telefonicznej", podawały także szczegółowe informacje o zakresie działalności każdej z organizacji. Coroczne edycje informatorów wydawane były w nakładzie od tysiąca do kilku tysięcy egzemplarzy i rozsyłane do zainteresowanych urzędów, instytucji, placówek i organizacji. Baza nie była jeszcze dostępna w Internecie, gdyż w owym czasie takowy właściwie w Polsce nie funkcjonował. Dopiero pod koniec lat 90-tych dostęp do globalnej sieci upowszechnił się na tyle, że udostępnienie w niej zebranych danych mogło zastąpić drukowane informatory.

Dynamiczny rozwój organizacji pozarządowych powodował, że rosła potrzeba badania i opisu dokonujących się w Polsce zmian, wspierania rozwoju wielu nowych inicjatyw obywatelskich oraz szerokiego informowania o nich społeczeństwa. W tym celu w 2000 roku zawiązane zostało Stowarzyszenie Klon/Jawor. Korzystając z dorobku Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych oraz przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na przełomie 2000 i 2001 roku Stowarzyszenie uruchomiło witrynę ngo.pl. Oprócz publikowania aktualności z III sektora, witryna gromadziła i udostępniała informacje o polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych w formie pierwszej w Polsce, ogólnodostępnej, przeszukiwalnej bazy danych.

W 2002 roku wielkość bazy przekroczyła 50 000 rekordów. W kolejnych latach sukcesywnie uzupełniane były jej zasoby oraz ulepszane metody zbierania i aktualizowania danych. Od 2008 roku zawartość bazy jest zgodna z dwoma oficjalnymi, funkcjonującymi w Polsce rejestrami obejmującymi organizacje pozarządowe: Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Obecnie w bazie znajduje się 128 000 profili polskich organizacjach pozarządowych oraz 10 000 profili urzędów, instytucji i placówek. W połączeniu z zasobami portalu ngo.pl baza stanowi unikalne, kompleksowe źródło informacji o III sektorze w Polsce.